Stichting Philadelphia Zorg
Stichting Philadelphia Zorg
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5, Profiel 8 en Profiel 9
Locatie Kampen

Harmoniepad 1, 8265PK Kampen

  038) 331 51 14
  Bereikbaar: werkdagen

Stichting Philadelphia Zorg

Uitgebreide omschrijving

Bij Philadelphia begeleiden we met liefde, lef en meesterschap. Zodat cliënten hun mogelijkheden ontwikkelen en gebruiken. Hun eigen keuzes kunnen maken, mét of zonder hulp. En zo zeggenschap krijgen over hun leven. Een gewoon leven, een eigen leven. 

We richten ons op mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, van jong tot oud.

Een greep uit ons jeugdhulp-aanbod:

 • Orthopedagogisch Dagcentrum
 • Kleinschalig wonen voor kinderen en jongeren
 • ambulante ondersteuning aan kind en gezin 
 • Logeren voor kinderen en jongvolwassenen (kort verblijf) 
 • Ambulante huplverlening: van praktisch pedagogische ondersteuning tot intensieve gezinscoaching.
 • Gezinshuizen
 • Zaterdagopvang
 • Vakantieopvang
 • Specialistische vormen van naschoolse opvang: BSO en EZO
 • Specialistische peuterspeelzaal
 • Ondersteuning in het (speciaal) onderwijs
 • Zorg- onderwijsarrangementen in samenwerking met het (V)SO

In de regio IJsselland bieden we onze jeugdhulp o.a. vanuit De Klim-op, specialistisch centrum voor kind, jeugd en gezin en locatie voor kleinschalig wonen de Korte Rille. 

Wij bieden onze ondersteuning vanuit de Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg en de WMO.

Samenwerking met partners

Samen zorgen voor een prettig leven
Op dit moment ondersteunt Philadelphia ongeveer 8.600 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n ruim 500 kleinschalige locaties zorgen onze professionals voor ondersteuning op maat. We benutten de voordelen van een grote organisatie en hebben veel expertise in huis zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. We weten ook hoe belangrijk het is om verbinding te maken en te behouden in de buurt. Daarom blijven onze locaties kleinschalig. We werken samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving. Zodat we iedereen maatwerk kunnen bieden en succesvol bijdragen aan een prettig leven.

Meer dan vijftig jaar ‘naastenliefde’
Philadelphia betekent letterlijk: naastenliefde. We werken vanuit de christelijke visie dat we van betekenis willen zijn voor elkaar. We halen inspiratie uit een van de bekendste verhalen uit de bijbel: het verhaal van de Barmhartige Samaritaan waaruit blijkt hoe belangrijk naastenliefde is. Als de Samaritaan een gewonde man langs de weg ziet liggen besluit hij niet om weg te kijken. Hij knielt naast de man neer, verzorgt zijn wonden en helpt hem overeind. Zodat ze samen hun weg kunnen vervolgen. Dat is naastenliefde!

Naast elkaar
Vanuit deze visie dat de ene mens niets is zonder de andere mens geven wij ons zorgproces vorm. Samen met de mensen die wij ondersteunen, hun ouders, verwanten en belangenbehartigers bespreken wij wat de juiste vorm van hulp is. Zodat we snappen wat nodig is en bij deze wensen aan kunnen sluiten. Wij hebben zeggenschap en medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Daarom hebben we cliëntenraden en familieraden maar ook bijvoorbeeld het huiskameroverleg en andere methodieken die ons helpen het juiste gesprek te blijven voeren met de mensen die bij ons wonen, werken of anders ondersteund worden.

Zowel onze missie om mensen met een beperking te ondersteunen bij een zo prettig mogelijk leven als onze visie om dit vanuit naastenliefde te realiseren komt dagelijks tot uiting in de manier waarop wij werken.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 08000830
Website http://www.philadelphia.nl 
Aantal werknemers
500+
Productcodes
 • Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
 • Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
 • Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
 • Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
 • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
 • 0 meer...
 • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10)
Lastige situaties Armoede in gezin, Hechtingsproblemen en Lezen en spellen gaat moeilijk
Psychische klachten ADD, ADHD, Autisme (spectrumstoornis), Niet aangeboren hersenletsel, Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Opvoeding, Leerproblemen, Taal-/spraakproblemen, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Voedingsproblemen, Gedragsstoornissen, Lichamelijke symptoom- en aanverwante stoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Slaap-/waakstoornissen, Verstandelijke beperking en Voedsel- en eetstoornissen
Lichamelijke klachten Hersenletsel (aangeboren) en Verstandelijke beperking
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school), Op locatie en 24-uurs opvang

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Kampen 
 Nevenvestiging
De Klim-op, specialistisch centrum
Harmoniepad 1, 8265PK Kampen
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: